1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
1. seja Mestnega sveta