1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
30. seja mestnega sveta