1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
29. seja mestnega sveta