1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
20. seja mestnega sveta