1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
18. seja mestnega sveta