Sklep o sprejetju načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012