Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo

Predsednik

Anton ŠTIHEC

Člani

- Nives CAJNKO

- Renata PINTER VERTOT

- Dezider ŠOOŠ

- Jože BRDNIK

- Milan HORVAT

- Nuša VUČKIČ

 

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na

  • prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje in druge posege v prostor,
  • varstvo okolja in ekologijo,
  • delovanje gospodarskih javnih služb,
  • graditev in vzdrževanje komunalnih in drugih objektov,
  • graditev in vzdrževanje občinskih cest,
  • varstvo pred hrupom,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet