Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007–UPB, 49/2010, 39/2015) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o ustavitvi postopka priprave

sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)

1.    člen

       Ustavi se postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) (v nadaljevanju: SDUN).

2.    člen

       Postopek priprave se je začel na podlagi sprejete investicijske pobude občine s sprejetjem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), (Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5.2.2016).

3.    člen

      V postopku izdelave SDUN se je obravnavalo območje na delu parcele 5057/2, k.o. Murska Sobota, na kateri so bile predvidene drugačne vsebine in gradbenega dovoljenja za gradnjo promocijskega objekta ne bi bilo možno dobiti. Za to območje je bil v veljavi Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7.9.2001). Vzporedno je potekal postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti, ki je obravnaval celo območje gramoznice. Po sprejetju in ob uveljavitvi tega akta z objavo v Uradnem listu RS, 67/2016, dne 28.10.2016, je bil občinski Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7.9.2001) v celoti preklican.

4.    člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  ter  začne veljati z dnem objave.

 

Številka:  3505-0001/2016-9(700)

V Murski Soboti, dne: 28.12.2016

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK