Nadzorni odbor

Naloge nadzornega odbora

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

  • Gabrijela JAKOB
  • Romeo VARGA
  • Roman Ladislav RATKAI
  • dr. Branko ŠKAFAR

Dokončna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota so v priloženih datotekah.

Arhiv: Nadzorni odbor 2010 - 2014

Datoteke: