Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:  Mestna občina Murska Sobota
                         Osebna izkaznica MOMS
                         Predstavitev
                         Grb in zastava  

Župan:           dr. Aleksander JEVŠEK
Naslov:          Kardoševa 2
                       9000 Murska Sobota 
Telefon:         (02) 525 16 77
Telefaks:       (02) 525 16 15
E-pošta:         mestna.obcina@murska-sobota.si

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja 

Uradne osebe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi in službe mestne uprave, so v skladu s sklepom, številka 090-0010/2017-3, z dne 13. 02. 2018  predstojniki pristojnih organov:

 • Srečko Đurov, direktor mestne uprave - za področje mestne uprave
 • Vida Lukač, vodja Kabineta župana - za področje Kabineta župana
 • Drago Ružič, vodja Sekretariata za splošne zadeve - za področje Sekretariata za splošne zadeve
 • Slavko Domjan, vodja Oddelka za javne finance - za področje Oddelka za javne finance
 • Nada Cvetko Török, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti - za področje Oddelka za negospodarske dejavnosti
 • Klaudija Šadl Jug, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - za področje Oddelka za gospodarske dejavnosti
 • Milena Vöröš - vodja Oddelka za premoženjskopravne zadeve - za področje Oddelka za premoženjskopravne zadeve
 • Angelca Dokl Mir, vodja Oddelka za okolje in prostor - za področje Oddelka za okolje in prostor

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.murska-sobota.si 
Datum prve objave kataloga: 07. 12. 2004 
Datum zadnje dopolnitve: 20. 02. 2018
 

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji občine

Organigram je na voljo na tej povezavi.

Kratek opis delovnega področja organa: 

Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

 • normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
 • upravlja občinsko premoženje,
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
 • skrbi za lokalne javne službe,
 • zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
 • pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
 • pospešuje raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in predlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
 • upravlja, gradi in vzdržuje: občinske ceste in druge javne prometne površine, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter ureja promet v občini,.
 • skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
 • ureja javni red v občini. 

Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 

Statut Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/2007)
Pristojnosti občin in mestnih občin, ki so določene z zakoni, so opisane v katalogu pristojnosti občin: Katalog pristojnosti občin  

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 

Direktor mestne uprave: Srečko ĐUROV

Mestna uprava je organizirana v naslednjih organizacijskih enotah:

Naziv: Oddelek za javne finance 
Vodja: Slavko Domjan
Telefon: (02) 525 16 40
E-pošta: slavko.domjan@murska-sobota.si

Naziv: Oddelek za gospodarske dejavnosti 
Vodja: Klaudija Šadl Jug
Telefon: (02) 525 16 18
E-pošta: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si

Naziv: Oddelek za okolje in prostor
Vodja: Angelca Dokl Mir
Telefon: 02 525 16 22
E-pošta angelca.dmir@murska-sobota.si

Naziv: Oddelek za negospodarske dejavnosti 
Vodja: Nada Cvetko Török
Telefon: (02) 525 16 21
E-pošta: nada.torok@murska-sobota.si

Naziv: Oddelek za premoženjsko pravne zadeve
Vodja: Milena Vöröš
Telefon: 02 525 16 75
E-pošta milena.voros@murska-sobota.si

Naziv: Mestni inšpektorat
Vodja: mag. Miroslava Toplak
Telefon: 02 525 16 62
E-pošta: miroslava.toplak@murska-sobota.si

Naziv: Sekretariat za splošne zadeve
Vodja: Drago Ružič
Telefon: 02 525 16 70
E-pošta:  drago.ruzic@murska-sobota.si

Izven organov mestne uprave so kot druge notranje organizacijske enote organizirane:

Naziv: Kabinet župana
Vodja: Vida Lukač 
Telefon: 02 525 16 19
E-pošta: vida.lukac@murska-sobota.si

Naziv: Služba za notranjo revizijo
Vodja: mag. Andreja Kovač
Telefon: 02 525 16 34
E-pošta: andreja.kovac@murska-sobota.si

Naziv: Služba za zaščito in reševanje
Vodja: Stanislav Wolf
Telefon: 02 525 16 33
E-pošta: stanislav.wolf@murska-sobota.si

 

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:
 

Drago Ružič, vodja sekretariata za splošne zadeve
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 525 16 70, 
E-pošta: drago.ruzic@murska-sobota.si

Klaudija Šadl Jug, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 525 16 18
E-pošta: klaudija.sadl-jug@murska-sobota.si 

Slavko Domjan, vodja oddelka za javne finance
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 525 16 40
E-pošta: slavko.domjan@murska-sobota.si 

Nada Cvetko Török, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti
Kardoševa 2
9000 Murska Sobota
Telefon: 02 525 16 21
E-pošta nada.torok@murska-sobota.si 
 


3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Državni predpisi 

3.1 Zakonodaja s področja lokalne samouprave

Povezave

    Zakon o lokalni samoupravi
    Zakon o lokalnih volitvah
    Zakon o financiranju občin
    Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
    Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij
    Zakon o javnih uslužbencih
    Zakon o splošnem upravnem postopku

3.2 Predpisi lokalne skupnosti 

Statut Mestne občine Murska Sobota
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota 

Odloki in drugi akti, objavljeni v Uradnem listu RS:

Občinska ureditev
Lokalna samouprava
Organi in službe občine
Obramba in zaščita

Pravna področja
Civilno pravo

Gospodarskopravna ureditev
Gospodarski subjekti

Gospodarske dejavnosti
Kmetijstvo
Malo gospodarstvo in obrt
Gostinstvo in turizem
Trgovina

Javne finance
Davke, pristojbine, prispevki, takse, nadomestila
Cene
Proračun 2006
Proračun 2007
Proračun 2008
Proračun 2009
Proračun 2010
Proračun 2011
Proračun 2012
Proračun 2013

Proračun 2014

Proračun 2015

Proračun 2016

Proračun 2017

Negospodarske dejavnosti
Javni zavodi
Vzgoja, izobraževanje in šport
Kultura in umetnost
Javno obveščanje

Urejanje prostora in varstvo okolja
Urejanje prostora
Varstvo okolja
Občinski nadzor
Prometna ureditev
Gospodarske javne službe
Oglaševanje
Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči 

Delovno pravo, zdravstvo, socialno varstvo
Socialno varstvo
Zdravstveno varstvo in zavarovanje

 

3.3 Predpisi EU 

Povezave

    Evropski parlament
    Evropska komisija
    Svet Evrope

 

 

3.4 Druge povezave

    Uradni list RS
    Register predpisov RS
    Služba vlade RS za zakonodajo
    Državni zbor RS
    Katalog pristojnosti občin

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in programskih dokumentov (povezave)

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi organ (povezave)

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij (povezave)

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

4.1 Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ – UPB1/ (Uradni list RS, št. 96/05 – uradno prečiščeno besedilo) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ - UPB1 taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. 
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ – UPB1, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta oziroma mu omogoči ponovno uporabo tega preostalega dela dokumenta. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05), ki jo je izdala Vlada RS. 21. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.
Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa 18., 19. in 20. člen prej navedene Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. 

4.2 Opis dostopa preko spleta

Za brskanje po spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota potrebujete spletni brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, Lynx ali kateri drugi spletni brskalnik.

4.3 Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

Uradne ure (povezava)
Naslovi, elektronska pošta in telefonske številke organov mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, navedeni v drugi točki kataloga.

4.4 Stroškovnik, cenik in pogoji za dostop ter posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pooblaščenec dostop ter posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja v nekaterih primerih zaračunava v skladu z veljavno Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Stroškovnik je na voljo na tej povezavi.

 

4.5 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja  

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov. 

1. Zahteva za vpogled v zapisnike sej sveta KS 
2. Zahteva za vpogled v zapisnik komisije za razdelitev sredstev za programe mladih
3. Zahteva za vpogled v dokumentacijo o podelitvi koncesije
4. Zahteva za vpogled v javna naročila
5. Podatki o plačah javnih uslužbencev

 

4.6. Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ

Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2014 je na voljo na tej povezavi.

Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2013 je na voljo na tej povezavi.

Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2012 je na voljo na tej povezavi.
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2011 je na  voljo na tej povezavi
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2010 je na voljo na tej povezavi.
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2009 je na voljo na tej povezavi.
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2008 je na voljo na tej povezavi.
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2007 je na voljo na tej povezavi.
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2006 je na voljo na tej povezavi.