• Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorske ureditve skupnega pomena za vojašnico BEREK